Bảng tiến độ thi công thể hiện các hạng mục dự án
Bảng Tiến Độ Xây Dựng Biệt Thự – Nhà Phố – Căn Hộ – Nhà Xưởng
Những Điều Cần Biết Về Xây Dựng Nền Móng

Tiến độ thi công có thể hiểu là sơ đồ bố trí tiến trình thực hiện các hạng mục. Sơ đồ này biểu diễn mối quan hệ ràng buộc về các yếu tố thời gian, không gian cho các hoạt động công việc của dự án. Mỗi công việc sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định. Và có mối liên hệ ràng buộc với các công việc khác. Được giới hạn bằng thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của một dự án.

Mỹ Á xin giới thiệu đến khách hàng. Mẫu kế hoạch tiến độ thi công để dễ hình dung từng cột mốc hạng mục được hoạch định.

Bảng Tiến Độ Xây Dựng Biệt Thư - Nhà Phố - Căn Hộ - Nhà Xưởng