Tags
Tiến Độ Thi Công
Bảng Tiến Độ Xây Dựng Biệt Thư - Nhà Phố - Căn Hộ - Nhà Xưởng

03 Feb: Bảng Tiến Độ Xây Dựng Biệt Thự – Nhà Phố – Căn Hộ – Nhà Xưởng

Tiến độ thi công có thể hiểu là sơ đồ bố trí tiến trình thực hiện các hạng mục công việc của dự án. Sơ đồ này biểu diễn mối quan hệ ràng buộc về các yếu tố thời gian, không gian cho các hoạt động công việc của dự án, mỗi công việc sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định và có mối liên hệ ràng buộc với các công việc khác và được giới hạn bằng thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của một dự án.