Tổng thể hài hòa giữa cổ điển và hiện đại
Nhà Phố An Phú Đông – Quận 12