Tags
Thủ Tục Xây Dựng
Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Ở

02 Feb: Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Ở

Khi bắt đầu khởi công xây dựng nhà ở, khách hàng và chủ đầu tư cần lưu ý về những quy định về hồ sơ, thủ tục xin giấy phép. Sau đó, chủ đầu tư phải đề nghị các cơ quan thẩm quyền có liên quan cấp phép xây dựng để hoàn thành công trình một cách hợp pháp.

Dưới đây là những thủ tục và hồ sơ cần thiết khi xin giấy phép xây dựng nhà ở.