Địa điểm: Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.

Feedback